Privacybeleid

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

De WCL  is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens.
Bij de WCL is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via westcoastlizards@gmail.com
Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of het dagelijks bestuur van de WCL  kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van het KBF.

2. Verwerkingen
2.1. Verwerkingsdoeleinden

Bij de WCL verwerken wij persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:

 • ledenrekrutering;
 • Organiseren en deelname aan activiteiten voor leden en niet-leden
 • ledenadministratie;
 • ledenbegeleiding;
 • behalen sportieve doelstellingen
 • public relations;
2.2. Verwerkte gebruikersgegevens

Bij De WCL is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, telefoonnummer, geslacht, KBF-nummer, voorrang- en indicatorfactoren);
  • contactdoeleinden
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
  • Administratieve doeleinden
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
  • contactdoeleinden
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. activiteiten, examenmomenten KVB’s of andere)
  • Examens en geschiktheid klimmen
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
  • Examens en geschiktheid klimmen
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige behaalde attesten, gevolgde richtingen, getuigschriften en klimdiploma’s);
  • Examens en geschiktheid klimmen
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
  • Hang On magazine, promotie, Facebook
2.3. Verwerkte contextgegevens

Om lid te zijn bij de WCL, te begeleiden en op te volgen bij De WCL is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. betalingen).
2.4. Ontvangers
 • Het KBF is ontvanger – beheerder van de indentificatiegegevens van de KBF-leden en de leden van De WCL.
 • Derden kunnen enkel mits toestemming van de leden toegang krijgen tot een deel van de gegevens van leden, dit beperkt tot de strikt noodzakelijke inschrijvingsgegevens. Cfr. promoties Ice Mountain, externe activiteiten,…
2.5. Verwerkers

Binnen de WCL-werking worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Website KBF
 • Mailchimp
 • Google-docs
 • Google Drive
2.6. Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. We houden alle gegevens 5 jaar na uitschrijving bij (cfr. Vlaams Archiefdecreet). Na deze 5 jaar worden alle gegevens vernietigt.
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

3. Rechten inzake privacy
3.1. Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de WCL van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de WCL, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een andere club, dan faciliteert De WCL  dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer De WCL algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot westcoastlizards@gmail.com Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be

3.2. Gerechtvaardigd belang

n.v.t.

3.3. Geautomatiseerde besluitvorming

Bij De WCL worden noch leden, noch niet-leden onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

Aankomende evenementen

Geen komende evenementen

Copyright © 2018 - West Coast Lizards - Niels Daubry